Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Tôi không biết có thứ tự do nào không kèm theo những điều kiện nhất định. Nếu đại bàng cho rằng nó bị đôi cánh ràng buộc thì đại bàng không thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Lão Xá

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo