Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm

Chia sẻ

Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm Lược dịch từ bài tiếng Anh Biorhythm Theory: True or False? Some Results from Trials and Experiments. Có một sự thực là cả Marilyn Monroe và Judy Garland đều bị sốc thuốc vào những Đọc tiếp…

Scroll Up