Quản lý tệp tin

Chọn thư mục

Xem

Tải lên [thư mục gốc]

Tải một tập tin lên thư mục hiện tại ở đây. Để tạo thư mục con, thêm nó vào trước tên tập tin của bạn, phân cách bằng dấu hai chấm sau khi bạn chọn các tập tin. File còn có thể được lựa chọn bằng cách kéo và thả.

Upload max. 256 MB per file.

Tệp