Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn